Informatyzacja

W Polsce obowiązywać będzie nowa ustawa dotycząca systemu informacji w ochronie zdrowia. Wiążę się ona z wprowadzeniem, we wszystkich placówkach służby zdrowia wyłącznie elektronicznego systemu dokumentacji.

DLACZEGO WARTO?
•Ujednolicenie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej
•Ułatwienia dla personelu medycznego poprzez:
– szybki dostęp do dokumentacji medycznej w tym do historii choroby pacjenta
–dostęp do danych o prowadzonych terapiach w tym m.in. terapii farmakologicznych
-szybki dostęp do wyników badań w tym. m.in. badań radiologicznych, usg, tomografii komputerowej itd.
–możliwość wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami na potrzeby zachowania ciągłości leczenia pacjenta
–możliwość korzystania z centralnych zasobów słownikowych oferujących dostęp m.in. do: ICD-9, ICD-10, ICF, Centralnego Słownika Leków i Interakcji Lekowych itp.
– wsparcie świadczeniodawców w procesie rozliczania świadczeń
•Udostępnione narzędzia dla płatnika/ów na potrzeby procesu rozliczania udzielonych świadczeń w tym:
–umożliwienie elektronicznej obsługi faktur
–usprawnienie elektronicznej obsługi rozliczania wykonania usług medycznych,
–usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków

Główne korzyści dla pacjentów wynikające z prowadzonych działań :
–udostępnienie danych o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie elektronicznej,
–udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, plany szczepień, zaleceń,
–umożliwienie elektronicznej realizacji recept,
–umożliwienie rejestracji on-line na wizyty
– zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w sytuacjach nagłych,
–umożliwienie elektronicznej obsługi zwolnień lekarskich,

Główne korzyści dla Ministra Zdrowia:
–umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych
–udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia
-posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych
–udostępnienie informacji na temat służby Zdrowia
–umożliwienie rejestracji, aktualizacji danych oraz pobierania wypisów drogą elektroniczną
– uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia
-przywrócenie właściwych relacji pomiędzy wytwórcą danych, gestorami systemów informacyjnych zbierających dane a podmiotami wykorzystującymi i analizującymi informacje generowane w systemach informacyjnych

Kluczowe dokumenty dla Informatyzacji Ochrony Zdrowia
•Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (SIOZ).
•Przepisy wykonawcze do ustawy SIOZ.
•Kierunki Informatyzacji e-Zdrowie Polska na lata 2011 – 2015.
•Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013
•Krajowy Program Reform
•Projekt Strategii Sprawne Państwo
•Projekt Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Projekty realizowane przez CSIOZ
•Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1
•Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych – P2

Projekty powiązane
•Polska karta pl.ID połączona z projektem KUZ
•ePUAP
•System RUM NFZ
•PUE ZUS
•Projekty regionalne finansowane z RPO

Aspekt europejski
•eHealth Action Plan
•New eHealth Action Plan –2011r/2012r.
•Europejska Agenda Cyfrowa
•Strategia Europa 2020

Art. 14 Dyrektywy transgranicznej – eZdrowie
•artykuł ma charakter fakultatywny
•niewyczerpujący wykaz danych, które mają się znaleźć w kartotekach pacjentów i które mogą być wymieniane między pracownikami służby zdrowia, aby umożliwić ciągłość opieki i bezpieczeństwo pacjenta w aspekcie transgranicznym
•skuteczne metody udostępniania informacji medycznych do celów zdrowia publicznego i badań naukowych
•wspieranie państw członkowskich w działaniach na rzecz opracowania wspólnych środków identyfikacji i uwierzytelniania, aby ułatwić przenoszalność danych w transgranicznej opiece zdrowotnej

Projekty
•epSOS – zestawy danych pacjenta, sposób dostępu do danych, przypadki użycia
•NETC CRDS – odczyt danych zapisanych na karcie elektronicznej osoby ubezpieczonej lub pobieranych z zabezpieczonego serwera – dane te byłyby elektronicznym potwierdzeniem uprawnień przysługujących pacjentowi na podstawie obowiązujących przepisów
•STORK – stworzenie europejskiej platformy dla interoperacyjnego wykorzystania eID + transgraniczne uwierzytelnianie użytkowników, tak aby mogli oni skorzystać z elektronicznych usług.
•CALLIOPE – W wyniku prac powstał dokument eHealth Interoperability Roadmap, który jest źródłem informacji dot. obecnych trendów w e-Zdrowiu oraz zagadnień, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas wdrażania krajowych systemów.