Asseco – AMMS

asseco

Klientami Asseco Poland S.A. jest ponad 450 największych szpitali w Polsce oraz większość polskich Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Asseco współpracuje z jednostkami Narodowego Funduszu Zdrowia  zarówno na płaszczyźnie infrastruktury IT, jak i oprogramowania. Wszystkie placówki lecznictwa uzdrowiskowego do rozliczania swoich usług z NFZ stosują aplikację internetową, dostarczoną i wdrożoną przez spółkę Asseco. Ponadto,  w dużej części jednostek lecznictwa otwartego w kraju funkcjonuje oprogramowanie wspomagające ewidencję i rozliczanie wizyt pacjentów, znane pod nazwą mMedica.

Oferowane rozwiązania pozwalają na kompleksową informatyzację jednostek służby zdrowia różnych wielkości, o różnych profilach działalności.  Firma stale wzbogaca ofertę i inwestuje w nowe technologie. Realizuje nowatorskie projekty korzystając z dopłat unijnych i współpracując z ośrodkami naukowymi. Produkty są nieustannie rozwijane także w zakresie rozwiązań typu e-Health, ułatwiających dostęp do informacji zarówno lekarzom, jak i pacjentom.

Ulotka