AGFA Healthcare – Impax

System IMPAX  6 został zaprojektowany i stworzony na bazie dwudziestoletnich doświadczeń firmy AGFA w archiwizacji badań, zgromadzonych dzięki 800 instalacjom na całym  świecie. Doświadczenia wskazują,  że najlepsza jest architektura modułowa – tzn. system składa się z takich elementów jak: moduł archiwizujący badania na zewnętrzne nośniki (np. taśmy), moduł kompresji obrazów dla dystrybucji badań na oddziały, moduł integracji z systemami HIS/RIS, moduł bezpieczeństwa, moduł zarządzania stacjami diagnostycznymi. Wszystkie z tych modułów mogą być zainstalowane na jednym serwerze lub każdy na osobnym serwerze – w razie potrzeby moduły mogą być nawet  duplikowane. Zapewnia to pełną skalowalność systemu i dostateczną wydajność nawet dla placówek generujących 300 tysięcy i więcej badań rocznie i posiadających dziesiątki urządzeń diagnostycznych przyłączonych do IMPAX 6. System IMPAX 6 oferuje licencje pływające, tzn. aplikacje mogą być uruchomione na dowolnym stanowisku (również na przykład na laptopie u lekarza w domu) w momencie podłączenia się do systemu. Oznacza to przypisywanie aplikacji stacji diagnostycznej, rekonstrukcji 3D, klienta systemu dystrybucji obrazu i innych nie do komputera w zakładzie, lecz do komputera na którym  w danej chwili pracuje użytkownik licencji. Po wylogowaniu się z systemu licencja jest zwalniana i dostępna dla innych użytkowników. Licencja jest tam gdzie jej użytkownik.

System IMPAX 6 w swojej konfiguracji może zawierać bibliotekę takich nośników archiwizacji jak taśmy LTO (LTO-3 lub LTO-4), które są obsługiwane przez robota. Ponieważ stacje diagnostyczne oraz system dystrybucji obrazów są ze sobą w pełni zintegrowane, lekarz zawsze widzi wraz aktualnym obrazem badania listę poprzednich badań pacjenta (od momentu zainstalowania systemu IMPAX  6 w placówce) i może w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia je otworzyć.
Nawet, jeżeli w napędzie w bibliotece aktualnie znajduje się taśma/dyskietka, na której żądanego badania nie ma, gdyŜż zostało one wykonane np. 2 lata temu – robot sam automatycznie wybierze z biblioteki właściwą taśmę/dyskietkę, wczyta badanie i wyśle je na stację diagnostyczną lub do klienta systemu dystrybucji obrazów i automatycznie wyświetli.

System IMPAX 6 posiada, poza normalnym mechanizmem prefetchingu (wyszukiwania w archiwum poprzednich badań obrazowych danego pacjenta z chwilą jego rejestracji w systemie RIS i przesyłania ich  do pamięci podręcznej systemu tak aby były natychmiast dostępne dla lekarza dokonującego diagnostyki nowego badania obrazowego) również innowacyjne rozwiązanie „prefetchingu w locie”. Jeżeli wykonujemy badanie pacjenta bez uprzedniej rejestracji (np. po
wypadku) to z chwilą spłynięcia pierwszego obrazu nowego badania do systemu IMPAX 6 uruchomiona zostaje procedura poszukiwania poprzednich badań zarchiwizowanych w systemie – jeżeli zostaną odnalezione to nastąpi ich transfer do pamięci podręcznej a tym samym – ich natychmiastowa dostępność na stacji lekarskiej z chwilą rozpoczęcia diagnozowania nowego badania.

Firma AGFA jest firmą międzynarodową i ma podpisane umowy dotyczące integracji z innymi globalnymi producentami urządzeń diagnostycznych takimi jak Siemens, GE itd. Wobec tego istniejące systemy AGFA zapewniają pełną integrację z urządzeniami medycznymi. Jeżeli chodzi o integrację z istniejącymi lokalnymi dostawcami systemów RIS/HIS firma AGFA jest już zintegrowana z większością polskich firm, w przeciwnym przypadku zapewniamy pełną integrację wraz z pomocą merytoryczną i szkoleniową dla firm, które takiej wiedzy nie posiadają. Firma AGFA integruje się z zewnętrznymi systemami RIS/HIS za pomocą otwartego standardu HL7.

System IMPAX 6 posiada pełen zestaw rozszerzeń do podstawowego oprogramowanie stacji diagnostycznej i przeglądowej (klinicznej), takich jak:
• specjalistyczne narzędzia dla mammografii
• pełne rekonstrukcje 3D
• fuzja PET/CT, PET/CT/MR, CT/CT, CT/MR, MR/MR
• wirtualna kolonoskopia
• zaawansowane pomiary ortopedyczne
• planowanie zabiegów ortopedycznych
• analiza badań rtg angio (XA) i radiofluoroskopii (RF)
• Radiology clinical Decision Support (cyfrowy atlas radiologiczny )
Istnieje również dedykowany moduł IMPAX 6 for Cardiology dla oddziałów kardiologicznych zawierający zarówno narzędzia diagnostyczne jak i administracyjne w tym np. gospodarkę magazynową.

Enterprise Imaging

Enterprise Imaging 2